Medezeggenschapraad


Op De Imenhof bestaat geen aparte ouderraad, maar is de medezeggenschap van de ouders geconcentreerd binnen de Medezeggenschapsraad. In deze MR kunnen ouders meebeslissen en meepraten over onderwerpen als de veiligheid op school, de besteding van de ouderbijdrage, activiteiten in de groepen, het gebouw, etc. Zo heeft de MR bijvoorbeeld de afgelopen schooljaren een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van het continurooster. De MR wordt ook geďnformeerd over o.a. de schoolplannen en de formatie.

 mr

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en teamleden. Er wordt ongeveer 6x per schooljaar `s avonds vergaderd op school. Eén lid van de MR wordt als voorzitter gekozen, hij/zij is verantwoordelijk voor de agenda en de planning. De zittingsperiode is drie jaar, waarna een lid zich herkiesbaar kan stellen of de MR kan verlaten.

geplaatst 16-09-2016
Dinsdag 20 september zal de eerste algemene ouderavond plaatsvinden.
Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016 van de MR.

geplaatst 22-09-2016
Tijdens de eerste algemene ouderavond is de begroting 2016-2017 bekend gemaakt.
Klik hier voor de online versie.

Medezeggenschapraad Notulen Schooljaar 2016 - 2017:
MR vergadering 23 - 07 - 2016 (betreft schooljaar 2015 - 2016)
MR vergadering 06 - 08 - 2016